કૃષિ ગ્રેડ

 • કૃષિ ગ્રેડ ઝીંક સલ્ફેટ મોનોહાઇડ્રેટ

  કૃષિ ગ્રેડ ઝીંક સલ્ફેટ મોનોહાઇડ્રેટ

  ● ઝીંક સલ્ફેટ મોનોહાઇડ્રેટ એક અકાર્બનિક છે
  ● રાસાયણિક સૂત્ર: ZnSO₄·H₂O
  ● દેખાવ: સફેદ પ્રવાહી પાવડર
  ● દ્રાવ્યતા: પાણીમાં દ્રાવ્ય, દારૂમાં સહેજ દ્રાવ્ય
  ● કાર્ય: કૃષિ ગ્રેડ ઝીંક સલ્ફેટ મોનોહાઇડ્રેટ ફળોના ઝાડના રોગો અને જંતુનાશકોને રોકવા માટે ખાતરો અને સંયોજન ખાતરોમાં ઝીંક પૂરક અને જંતુનાશકો તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.