મેલીક એનહાઇડ્રાઇડ

 • મેલીક એનહાઇડ્રાઇડ 99.5

  મેલીક એનહાઇડ્રાઇડ 99.5

  ● મેલીક એનહાઇડ્રાઇડ (C4H2O3) ઓરડાના તાપમાને તીવ્ર તીક્ષ્ણ ગંધ સાથે.
  ● દેખાવ સફેદ સ્ફટિક
  ● CAS નંબર: 108-31-6
  ● દ્રાવ્યતા: મોટાભાગના કાર્બનિક દ્રાવકો જેમ કે પાણી, એસીટોન, બેન્ઝીન, ક્લોરોફોર્મ, વગેરેમાં દ્રાવ્ય.